بیمارستان مذکور مرکزی آموزشی درمانی است که این مشاور از سال ۱۳۹۵ کار روی آن را شروع نمود. و با توجه به وسعت آن، در رده‌ی مگاهاسپیتال قرار می‌گیرد. سایت پروژه مذکور بالغ بر ۸ هکتار وسعت دارد و در تقاطع بلوار معلم و بلوار رزمندگان قزوین واقع شده است.

 

مشخصات طرح

زیربنا: ۵۸۹۰۴ متر مربع

تعداد طبقه: ۷
تخت کل:۷۴۱ تخت

بخش مراقبت های ویژه:
بخش M.I.C.U تخت :  ۳۰ تخت
بخش C.C.U تخت : ۴۰ تخت
بخش  N.I.C.U تخت : ۳۰ تخت
بخش  S.I.C.U  تخت : ۱۵ تخت

بخش مراقبت های سطح میانی:
بخش POST I.C.U تخت : ۱۵ تخت
بخش POST C.C.U تخت : ۴۵ تخت
بخش پست آنژیوگرافی: ۳۰ تخت
بخش اورژانس: ۶۰ تخت
بخش روانپزشکی: ۹۰ تخت
بخش نوزادان سالم: ۲۰ تخت
بخش بستری ایزوله تنفسی: ۱۰ تخت
بخش بستری پیش زایمان/ ناباروری/ مادر جدا از نوزاد: ۶۴ تخت
بخش بستری مادر و نوزاد: ۶۴ تخت
بخش بستری ژنیکولوژی: ۳۲ تخت
بخش بستری تیپ (داخلی، جراحی، نورولوژی، مسمویت، عفونی به جز قرنطینه): ۲۲۴ تخت
تعداد اتاق عمل عمومی: ۱۴ اتاق
تعداد اتاق زایمان طبیعی L.D.R : 30 اتاق
دیالیز: ۱۰ تخت

بخش فیزیوتراپی: آب درمانی، برق درمانی، حرکت درمانی، کار درمانی و توانبخشی
بخش های تشخیصی: رادیولوژی ، ماموگرافی، سونوگرافی، فلوروسکوپی
آزمایشگاه، CT- SCAN، MRI