طرح تکمیلی این بیمارستان در سال ۱۳۹۰ بر اساس اسکلت موجود و نیمه تمام توسط مهندسین مشاور ماهر و همکاران انجام شد که بر اساس آن، طرح مذکور بازنگری کامل شد. بیمارستان دارای فرم گسترده و غیر طبقاتی بوده و شامل ۳ طبقه به اضافه‌ی زیرزمین است. مرکز مزبور از جمله بیمارستان‌های بزرگ در شمال غرب ایران به شمار آمده و با توجه به بعد مسافت زیاد تا مرکز استان ( ارومیه )، وجود این بیمارستان در شهر خوی و مناطق اطراف بسیاری از مشکلات منطقه را در زمینه‌ی تخت بیمارستانی مرتفع می‌سازد.

مشخصات طرح

زیر بنای ساختمان :
۲۹۳۷۰
مترمربع
سطح اشغال ساختمان :
۱۱۳۴۶
مترمربع
مساحت همکف :
١١٣۴۶
مترمربع
مساحت طبقه اول :
۶٣۵٠
مترمربع
مساحت طبقه دوم:
۵٨۵٣
مترمربع
مساحت زیرزمین:
۵٨۲١
مترمربع

دستگاه اجرایی : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
بهره بردار : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران
پیمانکار ساختمان : شرکت ایران رامپ