پروژه های مطالعاتی و طرح جامع

لیست پروژه های مطالعاتی و طرح جامع:

نام پروژه

سال عقد قرارداد

ساماندهی دانشگاه های علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، قم و اراک

۱۳۸۱

طرح ساماندهی کالبدی دانشگاه های علوم پزشکی و افزایش بهره وری از فضاها (۲۳ دانشگاه)

۱۳۸۱

الحاقیه طرح ساماندهی کالبدی دانشگاه های علوم پزشکی و افزایش بهره وری از فضاها

۱۳۸۱

طرح جامع مجموعه ورزشی آزادی

۱۳۸۲

طرح جامع مجموعه ورزشی شیرودی

۱۳۸۲

بازنگری ساماندهی و تکمیل طرح جامع و توسعه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱۳۸۳

طرح ساماندهی کالبدی و طرح توسعه پردیس دانشگاه الزهرا و طرح مجموعه فرهنگی هنری دانشگاه

۱۳۸۳

طرح جامع ساماندهی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی

۱۳۸۳

طرح مطالعات ساماندهی فضاهای دانشگاه ارومیه و پردیس های مختلف

۱۳۸۳

طرح جامع مجموعه ورزشی تختی

۱۳۸۴

طرح ساماندهی کالبدی دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۳۸۵

طرح جامع و خدمات مرحله اول، دوم و سوم کلیه فضاهای مورد نیاز دانشگاه های پیام نور دز سه استان بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویر احمد

۱۳۸۹

تدوین استاندارد و برنامه ریزی و طراحی دانشکده های پیراپزشکی

۱۳۹۴