شرح تفصیلی خدمات پیشنهادی

خلاصه ای از خدمات قسمت اول مرحله اول :

 1. بررسی و بازنگری مطالعات قسمت اول مرحله اول موجود

 2. جمع آوری اطلاعات و تبادل نظر با کارفرما جهت شناخت نیازهای فعلی و آتی پروژه

 3. بازدید از محل و بررسی موقعیت زمین به لحاظ وسعت ، شیب ، منظر ، همسایگی ، عوارض طبیعی ، ضمن تهیه عکس و نقشه

 4. بررسی امکانات منطقه در نحوه تامین تاسیسات زیربنایی پروژه نظیر شبکه راهها ، شبکه آب ، برق ، گاز…

ضمن بررسی ضوابط و مقررات و طرح های مصوب شهری موثر در پروژه

 1. بررسی مطالعات اقلیمی ،معماری سنتی ، مصالح محلی و بازتاب آنها در کلیات طراحی

 2. برنامه ریزی کالبدی شامل تعیین نیازهای فعلی و آینده طرح

 3. بررسی معیارها و استانداردهای جهانی و نحوه انطباق آن ها با شرایط ویژه طرح شامل:

الف – استفاده از کتب و منابع خارجی ب – استفاده از اینترنت و کسب جدیدترین اطلاعات ج – بازدید از پروژه های مشابه داخلی و خارجی

 1. جمع بندی از مدارک فوق و ارائه پیشنهاد و تعیین الگوی مناسب

 2. تهیه برنامه فضایابی و ارائه متراژ وتعیین سرانه و اخذ تایید از کارفرما

خلاصه ای از خدمات قسمت دوم مرحله اول:

 1. تهیه برنامه تفصیلی فیزیکی ، تعیین روابط فضاها ضمن ارائه نمودارها و دیاگرامهای مربوطه.

 2. تهیه طرح مقدماتی در چند گزینه و مقایسه آنها و انتخاب گزینه برتر.

 3. ارائه طرح فاز یک شامل پلان ها ، نماها و مقاطع به انضمام تهیه ۳D از پروژه یا ماکت

 4. طراحی محوطه و نحوه جانمایی پروژه در زمین

 5. بررسی سیستم سازه مناسب ( با توجه به شکل پروژه،کاربری آن و وضعیت زمین) و انتخاب سیستم

 6. بررسی سیستم تاسیساتی مناسب با توجه به نیازهای پروژه و شرایط اقلیمی و انتخاب سیستم.

 7. بررسی سیستم اجرای پروژه یا روشهای ساخت ، محدودیت های منطقه و توجیهات اقتصادی.

 8. تهیه برآورد مقدماتی

 9. تهیه برنامه زمانبندی جهت انجام خدمات مرحله دوم