قرارداد کورس اسب سرزمین ایرانیان در سال ۱۳۹۰ بین این مهندسین مشاور و شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت برپایی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس تعداد تماشاگران و سرانة آن­ها و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی کورس اسب سرزمین ایرانیان انجام گردید.