کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

کارفرما: وزارت فرهنگ و آموزش عالی