قرارداد طراحی کتابخانه مرکزی در سال ۱۳۸۱بین این مهندسین مشاور و دانشگاه علوم پزشکی ایران (با تامین بودجه احداث توسط سازمان برنامه و بودجه) منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت استفاده کمک آموزشی دانشجویان به این مهندسین مشاور واگذار گردید. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گردید و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت تهران گروه (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.