کارفرما: وزارت فرهنگ و آموزش عالی- دانشگاه الزهرا

۱۳۸۵

طراحی این مسجد به صورت دو پوسته، و دارای جداره خارجی نازک بوده و فرم کلی این بنا برگرفته از معماری اصیل ایرانی و اسلامی با نگاهی نو و فرمی جدید است. همچنین سر در ورودی  محوطه مسجد به شکل بدیعی یادآور تاق­های ایرانی- اسلامی و دارای دو مناره نمادین در دو سو است.