طرح مراکز فوریت­های پزشکی در کشور پروژه­ای مطالعاتی و کاربردی بود که به طراحی و ساخت مراکز فوریت­های پزشکی (بیمارستان کوچک با ظرفیت ۱۶ تا ۲۴ تخت و دارای بخش­های اصلی بیمارستانی جهت مناطق دور افتاده و نیازمند به بیمارستان) در ۱۰ شهر ایران (اردل، ناغان، فامنین، نوبران، پلدشت، قره ضیاءالدین، بیله سوار، فیروز­کوه، ماه­نشان، جاسک) منجر شد.

قرارداد طراحی این ۱۰بیمارستان در سال ۱۳۷۷بین این مهندسین مشاور و وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی جهت احداث بیمارستان­های مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد  و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی بیمارستان­های مذکور انجام گردید  و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت­ های تابان شهر- کانرود- پوج- تهیه- سکنا سازه- آذر ماحال- طلایه ساز- مرو زیست (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.