مرکز طبی کودکان در بیمارستان امام خمینی تهران از جمله مراکز شناخته شده و قدمت­دار در تهران است.

قرارداد طرح توسعه (ساختمان جدید) مرکز طبی کودکان در بیمارستان امام خمینی تهران در سال ۱۳۸۲بین این مهندسین مشاور و دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی جهت احداث بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید.

فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی مرکز طبی کودکان انجام گردید  و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت­ تهران گروه (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.