قرارداد طراحی ساختمان مرکز تحقیقات لیزر و گیاهان دارویی تهران در سال ۱۳۷۴ بین این مهندسین مشاور و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (با تامین بودجه احداث توسط سازمان برنامه و بودجه) منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت استقرار مرکز تحقیقات لیزر و گیاهان دارویی به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس ضوابط مربوطه انجام شد و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی ساختمان مرکز تحقیقات لیزر و گیاهان دارویی در تهران انجام گردید.