قرارداد طراحی مرکز آموزش عالی دریانوردی چابهار در سال ۱۳۸۳ بین این مهندسین مشاور و مرکز آموزش عالی دریانوردی چابهار (با تامین بودجه احداث توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور) منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات و طراحی و نظارت بر اجرای عملیات محوطه کل سایت مرکز و سایر خدمات زیربنایی مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس سرفصل دروس با توجه به تعداد واحدها و امکان ارائه آنها در هر ترم، و با در نظر گرفتن تقسیمات عملی و نظری در دروس پایه، عمومی و اختصاصی انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی مرکز آموزش عالی دریانوردی چابهار انجام شد.