یکی از زمینه­ های قدرتمند در مهندسین مشاور ماهر و همکاران، توان طراحی پروژه­ های تخصصی و فوق تخصصی است. از آن جمله طراحی بیمارستان­ های روانپزشکی است و مطالعات و تجربیات فراوانی در این خصوص وجود دارد. مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی از جمله مراکز شناخته شده و قدمت­دار در تهران است.

قرارداد ساماندهی ساختمان­ های موجود و طراحی ساختمان جدید مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی در سال ۱۳۷۳ بین این مهندسین مشاور و دانشگاه بهزیستی و توانبخشی منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم جهت احداث بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی انجام گردید.