بازسازی استخر سه گانه

قرارداد بازسازی استخر سه گانه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی در سال ۱۳۸۵بین این مهندسین مشاور و شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت بازسازی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس عملکرد استخر و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، بازسازی استخر سه گانه انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت سومه (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.

بازسازی استخر قهرمانی

قرارداد بازسازی استخر قهرمانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی در سال ۱۳۸۲ بین این مهندسین مشاور و شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت بازسازی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس عملکرد استخر و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، بازسازی استخر سه گانه انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه در طول زمان به شرکت­های ساروج آرمه- خاوران سازه- ترموون (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.

استخر نوفلاح

زمین فوتبال

بازسازی سالن شهید افراسیابی

قرارداد بازسازی سالن شهید افراسیابی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی در سال ۱۳۸۶بین این مهندسین مشاور و شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت بازسازی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس عملکرد سالن و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، بازسازی سالن شهید افراسیابی انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت سازه گستر (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.