استادیوم چهل هزار نفری بانوان آزادی

قرارداد طراحی استادیوم چهل هزار نفری بانوان در مجموعه آزادی در سال ۱۳۸۳بین این مهندسین مشاور و شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد گردید و به موجب آن برنامه ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت برپایی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس تعداد تماشاگران و سرانة آن ها و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی استادیوم چهل هزار نفری بانوان آزادی انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت فاطران کوثران جنوب (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.

سالن بوکس مجموعه آزادی

قرارداد طراحی سالن بوکس در مجموعه ی آزادی در سال ۱۳۹۰ بین این مهندسین مشاور و شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت برپایی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس تعداد تماشاگران و سرانه ی آن­ها و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی سالن بوکس مجموعه ی آزادی انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت سومه (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.

پیست دوچرخه سواری مجموعه آزادی

قرارداد طراحی پیست دوچرخه سواری در مجموعه آزادی در سال ۱۳۸۵ بین این مهندسین مشاور و شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد گردید و به موجب آن برنامه ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت برپایی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس حرفه ای بودن پیست جهت تمرینات و مسابقات تیمهای ملی و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی پیست دوچرخه سواری مجموعه آزادی انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت تلان سازه (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.

سالن تیراندازی ۱۰ متر و فینال

قرارداد طراحی سالن تیراندازی ۱۰ متر و فینال در مجموعه آزادی در سال ۱۳۸۹ بین این مهندسین مشاور و شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد گردید و به موجب آن برنامه ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت برپایی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس استانداردهای ورزش تیراندازی و سرانه آن ها و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی سالن سالن تیراندازی ۱۰ متر و فینال مجموعه آزادی انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت فزایند (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.

زورخانه حیدر کرار

قرارداد طراحی زورخانه حیدر کرار در مجموعه آزادی در سال ۱۳۹۰ بین این مهندسین مشاور و شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد گردید و به موجب آن برنامه ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت برپایی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس تعداد گودهای مورد نیاز (۳ گود) و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی زورخانه حیدر کرار مجموعه آزادی انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت دژبر سازه (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد

پیست قایقرانی اسلالوم مجموعه ورزشی آزادی

قرارداد طراحی پیست قایقرانی اسلالوم در مجموعه آزادی در سال ۱۳۸۸ بین این مهندسین مشاور و شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد گردید و به موجب آن برنامه ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت برپایی پیست فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس حرفه ای بودن پیست جهت تمرینات و مسابقات تیمهای ملی و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی پیست قایقرانی اسلالوم مجموعه آزادی انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت سومه (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.