قرارداد مجتمع ورزشی شهرک مهاجران شازند اراک در سال ۱۳۸۱بین این مهندسین مشاور و شرکت پالایش نفت شازند اراک منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت برپایی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس عملکردهای مربوطه و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی مجتمع ورزشی شهرک مهاجران شازند اراک انجام گردید.