قرارداد مجتمع ورزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۷۱بین این مهندسین مشاور و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت برپایی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس تعداد تماشاگران و سرانه آن­ها و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی استادیوم فوتبال ۱۵۰۰۰ نفری شاهرود انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت­ اروند اشتراک (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.