قرارداد طراحی مجتمع ورزشی اردبیل در سال ۱۳۷۱بین این مهندسین مشاور و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت برپایی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس تعداد تماشاگران و سرانه آن­ها و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی مجتمع ورزشی اردبیل انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه در طول زمان به شرکت­های سرا راه- سازه راه- تبریز پی- طاقدیسان (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.