بیمارستان سینا از جمله مراکز شناخته شده و قدمت­دار در تهران است.

قرارداد طرح توسعه بیمارستان سینا در ساختمان مجاور آن (ساختمان سابق اعانه ملی) در سال ۱۳۸۰بین این مهندسین مشاور و وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی جهت تغییر کاربری و استحکام بخشی به ساختمان فوق جهت الحاق به بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد و بر اساس برنامه فیزیکی، طرح توسعه و تکمیل بیمارستان سینا انجام گردید و سپس پیمانکاری این پروژه در طول زمان به شرکت­های آرمه دشت- شومینه ران (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.