بیمارستان ۵ آذر از جمله مراکز شناخته شده و قدمت­دار در گرگان است.

قرارداد طرح توسعه بیمارستان ۵ آذر گرگان در سال ۱۳۸۰بین این مهندسین مشاور و دانشگاه علوم پزشکی گلستان منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی جهت احداث ساختمانی در تکمیل بیمارستان مذکور و مجاور با آن به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد  و بر اساس برنامه فیزیکی، طرح توسعه بیمارستان ۵ آذر گرگان انجام گردید  و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت­ ساری کومه (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.