بیمارستان خصوصی ایرانمهر از جمله مراکز شناخته شده و قدمت­دار در تهران است.

قرارداد طرح توسعه بیمارستان ایرانمهر در سال ۱۳۸۹بین این مهندسین مشاور و شرکت پزشکان مهر آفرین منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی جهت احداث بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید.

فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد  و بر اساس برنامه فیزیکی، طرح توسعه بیمارستان ایرانمهر انجام گردید  و سپس پیمانکاری این پروژه در طول زمان به شرکت­های ایران رامپ، و خدمت (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.