قرارداد بازسازی و توسعه مجموعه ورزشی تختی در سال ۱۳۸۴بین این مهندسین مشاور و شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت بازسازی و توسعه ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس تعداد تماشاگران و سرانه ی آن­ها و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طرح بازسازی و توسعه مجموعه ورزشی تختی انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت آرمین پی ساز (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.