قرارداد طراحی سالن چند منظوره (باز طراحی بر اساس اسکلت موجود) در سال ۱۳۷۲بین این مهندسین مشاور و دانشگاه شهید بهشتی تهران (با تامین بودجه احداث توسط سازمان برنامه و بودجه) منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت استفادة کمک آموزشی دانشجویان به این مهندسین مشاور واگذار گردید. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی سالن چند منظوره دانشگاه شهید بهشتی تهران انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت زمینه ساز (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.