قرارداد سالن ورزشی ۴۵۰۰ نفری قم در سال ۱۳۸۶بین این مهندسین مشاور و شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت برپایی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس تعداد تماشاگران و سرانه آن­ها و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی سالن ورزشی ۴۵۰۰ نفری قم انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت­ شن کش (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.