قرارداد طراحی ساختمان پزشکی قانونی تهران (کهریزک) در سال ۱۳۷۶ بین این مهندسین مشاور و سازمان پزشکی قانونی کشور (با تامین بودجه احداث توسط سازمان برنامه و بودجه) منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت استقرار آزمایشگاه و سالن تشریح به این مهندسین مشاور واگذار گردید.

فضایابی بر اساس ضوابط مربوطه انجام شد و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی ساختمان پزشکی قانونی کشور در تهران انجام گردید  و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت تهران تبرید (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.