قرارداد طراحی ساختمان مرکز پزشکی قانونی خرم آباد در سال ۱۳۸۶ بین این مهندسین مشاور و سازمان پزشکی قانونی کشور (با تامین بودجه احداث توسط سازمان برنامه و بودجه) منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت استقرار مرکز معاینات، آزمایشگاه و سالن تشریح به این مهندسین مشاور واگذار گردید.

فضایابی بر اساس ضوابط مربوطه انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی ساختمان پزشکی قانونی کشور در دو ساختمان مجزای شماره یک و دو انجام گردید.