ساختمان غربالگری سرطان

واقع در سایت بیمارستان امام خمینی شهریار

زیربنا : ۲۰۵۶ متر مربع

تعداد طبقات :دو طبقه

فضاها:

-شامل کلینیک های تشخیصی

– بخش تشخیصی

– شیمی درمانی

– فضاهای جنبی و اداری و …