این ساختمان یکی از اولین ساختمان­ ها جهت استقرار MRI در ایران است.

قرارداد طراحی دپارتمان تصویر برداری بیمارستان امام خمینی تهران در سال ۱۳۶۹ بین این مهندسین مشاور و دانشگاه علوم پزشکی تهران (با تامین بودجه احداث توسط سازمان برنامه و بودجه) منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت انجام تصویر برداری به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس ضوابط مربوطه انجام شد  و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی ساختمان دپارتمان تصویر برداری در تهران انجام گردید  و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت تهران گروه (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.