قرارداد طراحی دانشکده کشاورزی ارومیه در سال ۱۳۸۳ بین این مهندسین مشاور و دانشگاه ارومیه (با تامین بودجه احداث توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور) منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت آموزش عالی دانشجویان به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس سرفصل دروس با توجه به تعداد واحدها و امکان ارائه آنها در هر ترم، و با در نظر گرفتن تقسیمات عملی و نظری در دروس پایه، عمومی و اختصاصی، به میزان ۱۲۰۰۰ متر مربع انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی دانشکده کشاورزی ارومیه در پردیس نازلو انجام گردید.