قرارداد طراحی دانشکده وکلینیک دامپزشکی در سال ۱۳۶۹ بین این مهندسین مشاور و دانشگاه فردوسی مشهد (با تامین بودجه احداث توسط سازمان برنامه و بودجه) منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت آموزش عالی دانشجویان به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی دانشکده (وفضاهای وابسته نظیر کتابخانه تخصصی، سالن اجتماعات، کلینیک دام، موزه جانوری و غیره)  بر اساس سرفصل دروس با توجه به تعداد واحدها و امکان ارائه آنها در هر ترم، و با در نظر گرفتن تقسیمات عملی و نظری در دروس پایه، عمومی و اختصاص انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی دانشکده وکلینیک دامپزشکی انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت تسیان (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.