قرارداد طراحی دانشکده  و کلینیک دامپزشکی در سال ۱۳۶۹بین این مهندسین مشاور و دانشگاه تبریز (با تامین بودجه احداث توسط سازمان برنامه و بودجه) منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت آموزش عالی دانشجویان به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس سرفصل دروس با توجه به تعداد واحدها و امکان ارائه آنها در هر ترم، و با در نظر گرفتن تقسیمات عملی و نظری در دروس پایه، عمومی و اختصاصی انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی دانشکده دامپزشکی تبریز و کلینیک دامپزشکی انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت تهیه (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.