قرارداد طراحی خوابگاه دانشجویان در سال ۱۳۷۲بین این مهندسین مشاور و دانشگاه زابل (با تامین بودجه احداث توسط سازمان برنامه و بودجه) منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت اقامت و سکنی دانشجویان به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس تعداد دانشجویان و تجرد و یا تاهل آن­ها و با در نظر گرفتن پایه تحصیلی آن­ها انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی خوابگاه دانشجویان دانشگاه زابل انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت عمران و نوسازی کرمانشاهان (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.