قرارداد توسعه و تکمیل بیمارستان وزارت نفت در سال ۱۳۷۹بین این مهندسین مشاور و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم جهت توسعه و تکمیل و بهسازی بیمارستان مذکور به همراه طرح جامع آن در سایت به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد و بر اساس برنامه فیزیکی، توسعه و تکمیل بیمارستان وزارت نفت انجام گردید.