قرارداد طراحی بیمارستان بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی شهدای هفتم تیر در سال ۱۳۹۶ بین این مهندسین مشاور و دانشگاه علوم پزشکی ایران منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی جهت احداث بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی شهدای هفتم تیر در شهر ری انجام گردید  و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت گوپله (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.