قرارداد طراحی بیمارستان بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی شهدای هفتم تیر در سال ۱۳۹۶ بین این مهندسین مشاور و دانشگاه علوم پزشکی ایران منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی جهت احداث بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی شهدای هفتم تیر در شهر ری انجام گردید  و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت گوپله (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.

 

کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران

تخت کل ۳۸۱
شیمی درمانی ۱۶
اورژانس ۵۵
دیالیز ۱۴
بستری جراحی ۱۰۲
بستری داخلی- ۲۵
(طب فیزیکی و طب تسکینی)
بستری ارتوپدی ۲۶
بستری کودکان ۲۵
CCU 8
ICU 62
PICU 11
POST CCU 7
DAY CARE 10
SICU 20

امکانات درمانی
شامل ۱۲ اتاق عمل و ۲ اتاق عمل اورژانس و بخش‬های شیمی درمانی،
تصویربرداری، آزمایشگاه دیالیز، پزشکی هسته‬ای، سالن حرکت درمانی،
ICU ، CCU، PICU، SICU و پایون با ۴۰ تخت جهت اتاق پزشکان