یکی از زمینه­ های قدرتمند در مهندسین مشاور ماهر و همکاران، توان طراحی پروژه­های تخصصی و فوق تخصصی است. از آن جمله طراحی بیمارستان­های روانپزشکی است و مطالعات و تجربیات فراوانی در این خصوص وجود دارد.

قرارداد طراحی بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی روانی همدان در سال ۱۳۸۲ بین این مهندسین مشاور و دانشگاه علوم پزشکی همدان منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم جهت احداث بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی روانی همدان انجام گردید.