قرارداد طراحی بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب در سال ۱۳۹۷بین این مهندسین مشاور و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی جهت احداث بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب انجام گردید  و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت عمران خلیج فارس بندر (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.