قرارداد طراحی بیمارستان ۹۶ تختخوابی ماکو در سال ۱۳۸۲بین این مهندسین مشاور و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی جهت احداث بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید.

فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد  و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی بیمارستان ۹۶ تختخوابی ماکو انجام گردید  و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت آذر ماحال (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.