قرارداد طراحی بیمارستان ۵۰ تختخوابی دزفول در سال ۱۳۷۹بین این مهندسین مشاور و فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نزاجا منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی جهت احداث بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید.

فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد  و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی بیمارستان ۵۰ تختخوابی دزفول انجام گردید.