قرارداد طراحی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی (یکصد تختخوابی قابل توسعه به ۲۰۰ تخت) اهواز در سال ۱۳۷۹ بین این مهندسین مشاور و فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نزاجا منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی جهت احداث بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید.

فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد  و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی اهواز انجام گردید.