بیمارستان نمازی از جمله مراکز شناخته شده و قدمت­دار در شیراز است. قرارداد احداث بیمارستان ۱۲۰۰ تختخوابی جایگزین ساختمان قدیمی در سایت مذکور در سال ۱۳۹۲بین این مهندسین مشاور و دانشگاه علوم پزشکی فارس منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم  به این مهندسین مشاور واگذار گردید.

فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد  و بر اساس برنامه فیزیکی، طرح توسعه و تکمیل بیمارستان نمازی شیراز انجام گردید.