یکی از زمینه­ های قدرتمند در مهندسین مشاور ماهر و همکاران، توان طراحی پروژه­های تخصصی و فوق تخصصی است. از آن جمله طراحی بیمارستان­ های چشم­ پزشکی است. طراحی بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی چشم ­پزشکی خلیلی شیراز در سال ۱۳۹۰ برای دانشگاه علوم پزشکی فارس انجام گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم جهت احداث بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید. فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی بیمارستان روانپزشکی ۱۰۰ تختخوابی چشم ­پزشکی خلیلی شیراز انجام گردید.