بیمارستان مذکور مرکزی آموزشی درمانی است که این مشاور از سال ۱۳۹۵ کار روی آن را شروع نمود. با توجه به واقع شدن این بیمارستان در منطقه گرمسیری، در طراحی آن مولفه های اقلیمی به شکل خاصی مد نظر قرار گرفته است. بسته بودن فضاها ، وجود حیاط های مرکزی ، استفاده از فرو رفتن ساختمانها در زمین ، پنجره های در عمق و کوچک ، وغیره همگی ناشی از تطابق با اقلیم میباشد.
بعلاوه مسئلۀ ریز گردها نیز به این شرایط اقلیمی اضافه گردیده است.
از طرفی عملکرد بیمارستان نکاتی را بسیار قاطع به معماری و زیر شاخه های تأسیساتی و تجهیزاتی وغیره تحمیل می کند.
از این جمله ارتباط بخش های مختلف درمانی ، پاراکلینیکی ، جراحی و …. با قسمتهای پشتیبانی و تأمین نیازهای تأسیساتی بخش ها میباشد.
ترکیب این دو فرآیند یعنی معماری بومی ، و نیازهای بیمارستانی اساس طراحی بیمارستان یا زهرا(س) قرار گرفت.

مشخصات طرح

زیربنا ۳۸۹۹۸ متر مربع
تعداد تخت کل ۴۰۶ تخت
تعداد تخت های بستری ۲۳۵تخت
تعداد تخت های مراقبت های متوسط ۳۲ تخت
تعداد تخت های مراقبت های ویژه قلبی ۱۶ تخت
تعداد تخت های مراقبت های متوسط قلبی ۱۶ تخت
تعداد تخت های مراقبت های کودکان ۸ تخت
تعداد تخت های مراقبت های ویژه ۳۲ تخت
اورژانس ۴۰ تخت
تعداد تخت های اتاق عمل ۱۸ تخت
آنژیوگرافی قلب ۳ تخت
دیالیز-سنگ شکن-فیزیوتراپی-تصویربرداری-آزمایشگاه-درمانگاه تخصصی-آمفی تأتر-کتابخانه-پاویون-بخش های اداری وبخش های پشتیبانی وخدماتی

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی – سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

پیمانکار: شرکت ۱۴۲