یکی از زمینه­ های قدرتمند در مهندسین مشاور ماهر و همکاران، توان طراحی پروژه ­های تخصصی و فوق تخصصی است.

از آن جمله طراحی بیمارستان­ های روانپزشکی است و مطالعات و تجربیات فراوانی در این خصوص وجود دارد. قرارداد طراحی بیمارستان روانپزشکی ۱۰۰ تختخوابی ساری در سال ۱۳۹۰ بین این مهندسین مشاور و وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم جهت احداث بیمارستان مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید.

فضایابی بر اساس عملکردهای بیمارستانی و منطبق با نیازهای منطقه انجام شد و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی بیمارستان روانپزشکی ۱۰۰ تختخوابی ساری انجام گردید.