قرارداد استخر سرپوشیده و سالن بدنسازی در سال ۱۳۸۰بین این مهندسین مشاور و شهرداری منطقه ۱۸ تهران منعقد گردید و به موجب آن برنامه ­ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت برپایی ساختمان فوق به این مهندسین مشاور واگذار گردید. مطالعات بر اساس تعداد تماشاگران و سرانه آن­ها و با در نظر گرفتن فضاهای اصلی (ورزش) و جنبی (پشتیبانی) آن انجام شد. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی استخر سرپوشیده و سالن بدنسازی شهرداری انجام گردید.