قرارداد طراحی آمفی تئاتر دانشگاه زاهدان در سال ۱۳۷۲بین این مهندسین مشاور و دانشگاه سیستان و بلوچستان (با تامین بودجه احداث توسط سازمان برنامه و بودجه) منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت استفاده کمک آموزشی دانشجویان به این مهندسین مشاور واگذار گردید. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی آمفی تئاتر دانشگاه زاهدان انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت بهساز جنوب (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.