قرارداد طراحی آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی (که بخشی از بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی مزبور بوده و در محوطه بیمارستان قرار گرفته است) در سال ۱۳۶۹بین این مهندسین مشاور و دانشگاه ارومیه (با تامین بودجه احداث توسط سازمان برنامه و بودجه) منعقد گردید و به موجب آن برنامه­ ریزی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی مذکور جهت استفاده کمک آموزشی دانشجویان به این مهندسین مشاور واگذار گردید. و بر اساس برنامه فیزیکی، طراحی آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی انجام گردید. و سپس پیمانکاری این پروژه به شرکت اروم اشتراک (تحت نظارت عالیه مهندسین مشاور ماهر و همکاران) واگذار شد.