پروژه های آموزشی و فرهنگی

لیست پروژه های آموزشی و فرهنگی:

نام پروژه

سال عقد قرارداد

دانشکده کشاورزی میاندواب

۱۳۶۴

دانشکده دامپزشکی تبریز

۱۳۶۹

دانشکده دامپزشکی مشهد

۱۳۶۹

خوابگاه دانشجویان دانشگاه تبریز

۱۳۶۹

خوابگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۱۳۶۹

خوابگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

۱۳۶۹

خوابگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۱۳۷۰

دانشکده ادبیات و علوم انسانی همدان

۱۳۷۰

دانشکده فنی و مهندسی تربیت مدرس

۱۳۷۰

دانشکده علوم پایه تربیت مدرس

۱۳۷۰

خوابگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱۳۷۱

آمفی تئاتر زاهدان

۱۳۷۲

دانشکده فنی و مهندسی ارومیه

۱۳۷۳

خوابگاه دانشجویی احتشامیه دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳۷۵

خوابگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱۳۷۵

دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمانشاه

۱۳۷۶

ساختمان ستاد مرکزی ارومیه

۱۳۸۱

دانشکده کشاورزی همدان

۱۳۸۱

دانشکده ادبیات و علوم انسانی سمنان

۱۳۸۱

دانشکده توانبخشی اصفهان

۱۳۸۱

تالار بزرگ شهرکرد

۱۳۸۱

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۳۸۱

کتابخانه مرکزی زاهدان

۱۳۸۲

خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی زابل (خواهران و برادران)

۱۳۸۲

خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی زاهدان

۱۳۸۲

دانشکده علوم پایه زاهدان

۱۳۸۳

مصلای امام خمینی- باب امیرالمومنین

۱۳۸۳

محوطه و تاسیسات زیربنایی مرکز آموزش عالی دریانوردی و علوم دریایی چابهار

۱۳۸۳

دانشکده کشاورزی ارومیه

۱۳۸۳

مجتمع آموزش عالی خوی

۱۳۸۳

دانشکده علوم پایه پزشکی تربیت مدرس

۱۳۸۴

ساختمان آموزشی و اداری، خوابگاه دانشجویی و مسجد آموزشکده کشاورزی سراوان

۱۳۸۴

آمفی تئاتر چابهار

۱۳۸۴

ساختمان ستاد مرکزی چابهار

۱۳۸۴

خوابگاه ۲۸۰ نفری دانشجویی بیرجند

۱۳۸۷

کتابخانه مرکزی و آمفی تئاتر دانشگاه یاسوج

۱۳۸۷

دانشکده علوم اقتصادی و اداری- دانشکده حقوق و علوم سیاسی مازندران

۱۳۸۸

سالن اجتماعات و کلاس های بالینی بیمارستان امام خمینی اهواز

۱۳۸۸

مجتمع قضایی شماره ۲ یاسوج

۱۳۸۸

کتابخانه به همراه ۸ پژوهشکده در پردیس دانشگاه کرمان

۱۳۹۴

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۳۹۴