Tag

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

بازدید کارفرما، مشاور و پیمانکار از پروژه بیمارستان آیت الله خویی

By اخبار No Comments

یکشنبه بیستم آبان ماه ۱۳۹۷ جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران جناب مهندس کوشافر و مدیر عامل شرکت پیمانکاری ایران رمپ و کارفرمای محترم، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دانشکده علوم پزشکی خوی در محل پروژه بیمارستان آیت الله خویی برگزار گردید که پس از بازدید از کل پروژه تصمیماتی مربوط به تسریع در اتمام پروژه در صورت جلسه ای اتخاذ گردید.