تالار بزرگ هنرهای نمایشی شهرکرد

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

آمفی تئاتر دانشکده دریانوردی چابهار

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

آمفی تئاتر دانشگاه زاهدان

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی دانشگاه ارومیه

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

کتابخانه مرکزی زاهدان

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

سالن چند منظوره دانشگاه شهید بهشتی تهران

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

مسجد دانشگاه الزهرای تهران

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

مهر ۱۳, ۱۳۹۸