مهندسین مشاور ماهر و همکاران

مشـاور ماهر و همکاران یکی از اعضـاء فعال و با سـابقه جامعه مهندسیـن مشـاور ایران است که از حدود ۴۵ سال پیش فعـالیـت خود را آغاز  نمود و تا کنون در حیطه فعالیتهای خود در جهت ارتقاء مبانی مفاهیم طراحـی، تدوین معیـارها و استانداردهای فضـاهایی مطلـوب معمـاری به موفقیت‬های قابل ملاحظه‬ای دست یافته است.

این شرکت در زمینه‬هـای مختلف پروژه‬ هـای عمـرانی با تاکید به سه زمینه اصـلی و تخصصی  آموزشـی- بهداشتی و درمـانی- فرهنـگی و ورزشـی مشغول به فعالیـت می‬باشد که در هر یک از این زمینـه‬ ها اقدام به تحقیقات، شناسایی و  طراحی‬های متنوع نموده است. در بخش آموزشی و فرهنگی، این مهندسین مشاور علاوه بر مطالعـات گسترده علمی و کارشنـاسی در مورد فضـایـابی هر یک از واحدهـای دانشگـاهی و ارائه طرحهـای متناسب با نیازهـا و استانداردهـای بین المللی، پروژه‬ های تحقیقـاتی نظیر طرح ساماندهی دانشگـاههای علوم پزشکی و دیگر دانشگـاههای کشور را نیز بعهده داشته است و در این راستا اقدام به تهیه معیـارها و استانداردهـای مطلـوب در جهت ارتباط صحیح بین واحدهای مختلف آموزشی، پشتیبانی و رفاهی در پردیـس دانشگا‬هها نموده است که خود با توجه به ویژگـی این شاخه مهم و حیاتی از اهمیت خاصی در بهره‬ وری بهینـه از فضـاهـا، برخوردار بوده و برنـامه ‬ریزی و طراحـی‬های متعدد را با استفـاده از مطـالعـات فوق برای  ۲۳ دانشگاه مختلف کشور انجام داده که هم اکنون اکثر آنها با ابراز رضایت مسئولین مربوطه در دست بهره برداری می‬باشد. در بخش بهداشتـی و درمانـی این مجمـوعه تلاش کرده تا با بکـارگـیری اطلاعـات و فن آوری روز دنیا در زمینه فضاهـای درمـانی به سوی استفاده حداکثر از فضـاها و رعایت حداقل و بهینه سرانه سطح زیربنای مراکز درمانی بازای هر تخت به صورت بهینه گام بردارد . مطالعات انجام شده توسط این مهندسیـن مشـاور در زمینه مذکور مورد تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز قرار گرفته و پروژه‬های بزرگی بر همین اساس در بخش درمانی کشور طراحی و اجرا نموده است. در بخش فرهنگی و ورزشی، نوع نگـرش این موسسه به ورزش و سلامت اجتماعی نیز باعث گردیده تا این موسسه در این رشته نیز فعـالیت وسیـعی داشته و در جهت بازسازی، استاندارد سـازی فضاهای مـوجـود و برنامه ریزی برای توسعه آن در قالب طرحهـای جامع ورزشـی حرکت نمـاید. در این راستا تا کنون طراحی پروژه‬هـای بزرگ بازسـازی و نوسازی مجموعه های بزرگ ورزشی کشور را انجام داده و در دست انجام دارد. فعـالیت های فوق سبب شد تا این مهندسین مشاور بعنوان یک موسسه معتبر و شـاخص از جامعه مشاوران ایران مورد تایید و اعتمـاد دستگاه ‬های اجرایی مهم کشور ومعـاونت برنامه ریزی و نظـارت راهبـردی رئیس جمهور قرار گیرد.

MAHER & HAMKARAN
Consulting Architects, Engineers and Planners

As an active and well-established member of Iranian Society of Consulting Engineers, Maher va Hamkaran Consulting Architects, Engineers and Planners has began to work since about 45 years ago, gaining remarkable achievements in its scope of activities to promote fundamentals of design concepts, formulation of criteria and standards for desirable architectural spaces. The company is involved in various fields of civil projects focusing on three main and specialized categories: educational, health and hygiene, and cultural and sport, and has taken measures on research, identification and diverse designs in each category. In educational and cultural category, in addition to the extensive scientific and expert studies on space location of each university branch and presentation of the designs meeting the needs and international standards, the company executed research projects such as the plan for organization of universities of medical sciences and other universities of the country. For this purpose, it prepared desirable criteria and standards for correct link among various educational, support and welfare units in campus of the universities, which is of special importance in optimum use of the spaces considering the feature of this important and vital branch, and performed numerous plans and designs by using the above-said studies for various universities of the country, most of which are not under operation with full satisfaction of the related authorities. In health and hygienic category, the company has tried to optimally shift towards maximum use of the spaces and observance of the least and optimum per capita infrastructure of health centers per each bed by using up-to-date information and technology of the world on health spaces. The studies conducted by the consulting engineers in the said field have been confirmed by Management and Planning Organization of Iran, and it has designed and executed big projects in health sector of the country accordingly. In cultural and sport category, attitude of the company towards sport and social health has made the company have an extensive activity in this field, moving towards reconstruction, standardization of the existing spaces and planning for their development as comprehensive sport plans. For this purpose, it has designed (and is designing) big projects on reconstruction and renovation of big sport complexes of the country. The above-said activities have made the company, as a reputable and exemplary company from Iranian Society of Consulting Engineers, be confirmed and trusted by important executive bodies of the country and Strategic Planning and Control Vice-President’s Office.